• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku

Cezaların Yerine Getirilmesi: İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. İnfaz, kelime anlamı olarak "yerine getirme" anlamına gelir. İnfaz hukuku, mahkeme tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerini uygulamaktan sorumludur. Bu konuda ilgili kanunlar, prensipler ve prosedürler düzenlenir.

İnfaz Hukuku Konuları Nelerdir?

İnfaz hukuku, kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün konusunu oluşturur. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddesine göre "Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz edilemez." şeklinde belirtilmiştir. Mahkeme, kesinleşen ve uygulanmasını onayladığı ceza hükmünü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu durumda cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

İnfaz hukukunun temel ilkesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, siyasi veya diğer düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumlarına bakılmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlara yer verilemez." İnfaz hukukunda, aşağıdaki temel ilkeler bulunmaktadır:

  1. Hukuk Devleti İlkesi: İnfaz hukukunda, iktidar gücü hukuktan kaynaklanır ve hukuka uygun bir şekilde kullanılır. Hukuk devletlerinde insanı küçük düşürücü cezalar uygulanmaz. Verilen cezalar, amaçlarına uygun ve orantılı olmalıdır.
  2. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi: Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlara yer verilmez.
  3. Eşitlik İlkesi: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep gibi sebeplerle ayrımcılığa tabi tutulmadan kanun önünde eşittir. Bir kişi, sadece bu sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğramaz.
  4. Sosyal Devlet İlkesi: Devlet, sosyal adaleti ve güvenliği sağlamakla görevlidir. Bu nedenle, mahkumiyet alan bir kişiye yardım etmek için sosyal devletin önlem alması gerekmektedir. Hükümlüye, insan onuruna uygun şekilde davranılmalıdır.

İnfaz Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İnfaz Hukuku Avukatı, Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı gibi unvanlar kullanılmasının yanlış olduğunu belirtmek gerekir. İnfaz ve ceza hukuku konularına ilgi duyan ve bu alanda daha fazla faaliyet gösteren avukatlar, infaz avukatı olarak bilinir.

İnfaz Hukuku Avukatı, müvekkilini ceza yargılaması sürecinde temsil eder ve infaz sürecinde hukuki haklarını kullanmasını sağlamak için vekâleten işlemleri yürütür.
Koruma Tedbirlerinin Çeşitleri

  1. Yakalama: Mahkeme kararı olmadan şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanması, şüphelinin durumuyla ilgili bir karar verilene kadar denetim ve gözetim altında tutulmasıdır.
  2. Gözaltı: Soruşturma sürecinde zorunlu olması ve bir suçun işlendiğini düşündürecek delillerin bulunması durumunda, yakalanan kişinin belirli bir süreliğine özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.
  3. Tutuklama: Suç işlediği şüphesi güçlü olan kişinin hâkim kararıyla geçici olarak özgürlüğünün kaldırılmasıdır. Tutuklama için iki şart vardır: Güçlü suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?