• 0552 402 13 28
 • info@kaysericezaavukati.com.tr

Memur Ceza Hukuku

Memur Ceza Hukuku

Memur Ceza Hukuku

Devlet Memurluğunda Disiplin Cezası ve Memuriyetten Çıkarılma

Devlet memurluğunda disiplin cezası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. maddesinde tanımlanmıştır. Bu cezalar, kamu hizmetlerinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, devlet memurlarının kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler tarafından emredilen görevleri yerine getirmemesi, yapması gereken hususları yapmaması veya yasaklanmış işleri yapması durumunda verilir. Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma gibi farklı türler bulunur.

Devlet memurları kanununda tanımlanan disiplin cezaları, disiplin soruşturmalarıyla birlikte ceza soruşturmalarına benzerlik gösterirken, disiplin hukukunun kendine özgü bir yapısı vardır. Disiplin cezaları, kamu hizmetlerinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini korumak amacıyla uygulanır. Bu açıdan ceza hukukundan farklılık gösterir. Ancak disiplin cezaları, cezai yaptırımları içerdiği için benzerlikler de taşır. Disiplin cezaları, disiplin amirleri tarafından verilirken, ceza yargılamasında ise bağımsız yargı makamları karar verir. Bu şekliyle, memur disiplin hukuku, kendine özgü cezai yaptırımlar içeren bir disiplin hukuku olarak tanımlanabilir

Memuriyetten çıkarılma, bir memurun sonradan memuriyete alınma şartlarını taşımadığının veya memuriyeti sırasında bu şartları kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda gerçekleşir. Memuriyete alınma şartları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ikinci bölümünde genel ve özel şartlar olarak belirtilmiştir.

Memuriyete engel teşkil eden mahkûmiyetler, bir suç nedeniyle 1 yıl veya daha uzun bir hapis cezasına çarptırılan kişilerin memuriyete kabul edilemeyeceğini ve bu suçun görev sırasında işlenmişse memuriyetten çıkarılacaklarını belirtir. Ancak, 657 Sayılı Kanun'un 48/5 maddesi uyarınca, sınırlı sayıda suçlar için mahkûmiyet alındığında, ceza adli para cezasına çevrildiği takdirde memuriyet engeli ortadan kalkar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/5 maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birini işleyen kişi, cezanın miktarı veya türü ne olursa olsun memur olma şartını kaybeder. Bu suçlar arasında, yüz kızartıcı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar gibi suçlar yer almaktadır.

Memur disiplin cezaları arasında en caydırıcı olanı memuriyetten çıkarılma cezasıdır. Bu ceza, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memuriyetten çıkarılma anlamına gelir. Memuriyetten çıkarılma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 1. Kurumların huzurunu bozmak, işi yavaşlatmak, grev gibi eylemlere katılmak veya bunları teşvik etmek,
 2. Yasaklanmış yayınları basmak, dağıtmak veya asmak,
 3. Siyasi partiye üye olmak,
 4. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 günden fazla göreve gelmemek,
 5. Amirlerin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek,
 6. Fiili tecavüzde bulunmak,
 7. Memurluk sıfatına uygun olmayan yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
 8. Yetki olmadan gizli bilgileri açıklamak,
 9. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları gizlemek,
 10. Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
 11. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırı fiiller işlemek,
 12. Terör örgütleriyle iş birliği yapmak, bu örgütlere yardım etmek veya kamu kaynaklarını kullanmak.

Memur, memuriyetten çıkarılma cezası talebiyle karşı karşıya kaldığında, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme ve disiplin kurulunda sözlü veya yazılı savunma yapma hakkına sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?